BMW        ده رای
Benz       نه رای
Mitsubishi      سه رای
Toyota       سه رای
Lexus         یک رای
Dodge        پنج رای