هر گاه ارابه ای سه چرخ و خشن كه درجلو آن ماشین بخار حجیمی قراردارد در نظر آورید پدر بزرگ اتوموبیل های امروزی را خواهید شناخت . این ارابه كه آنرا فارادیه نامیدند امروز در موزه پیشه و هنر پاریس موجود است . و می توان آن را از نزدیك مشاهده كرد . این اسباب توسط كونیو ساخته شده است . می گویند هنگام نخستین . . . و آخرین آزمایش در 1768 این وسیله نقلیه یك مرتبه از جا كنده شده و دیوار را فروریخته است .