75 در صد فرسایش موتور در لحظه استارت رخ می دهد !!!
برای حل این مشکل لازم است از روغن موتور هایی استفاده کنید که خاصیت جذب دارند و با مولکول های مخصوص خود از موتور محافظت می کنند .