چندی پیش یک آزمایش مقایسه ای بین دو بی ام و targa  2002 و 325 آی کروک داشتیم و به تفاوت های تکنولوژیحدود چهلساله آنها پرداختیم و حس رانندگی در سال های آغازین دهه 1970 را با همین حس در قرن 21 مقایسه کردیم .