زمانی کادیلاک در ایران سمبل اشرافی گری به شمارمی رفت و برخی سعی می کردند با خرید یک دستگاه از آن در اجتماعمتفاوت باشند . 

ادامه مطلب