این یک عامل روحی روانی است که : تمام کسانی که گواهینامه رانندگی دارند و با پدال ، فرمان و دسته دنده آشنایند ، معتقدند

که راننده با تجربه ای هستند . 

ادامه مطلب