تبلیغات
جدید ترین های دنیای ماشین ها - تاریخچه اتومبیل

جدید ترین های دنیای ماشین ها

بانک اطلاعات خودرو
هر گاه ارابه ای سه چرخ و خشن كه درجلو آن ماشین بخار حجیمی قراردارد در نظر آورید پدر بزرگ اتوموبیل های امروزی را خواهید شناخت . این ارابه كه آنرا فارادیه نامیدند امروز در موزه پیشه و هنر پاریس موجود است . و می توان آن را از نزدیك مشاهده كرد . این اسباب توسط كونیو ساخته شده است . می گویند هنگام نخستین . . . و آخرین آزمایش در 1768 این وسیله نقلیه یك مرتبه از جا كنده شده و دیوار را فروریخته است .
عرابه « كونیو » ساعتی 4 كیلومتر راه می پیمود اما با دیگ بخار آب بیش از یك ربع ساعت حركت خود كار ممكن نبود . با وجود آنكه كونیو نمونه دیگری ساخت اما این نمونه ها جزبرای نگهداری در موزه بكار دیگری نیامد . اما این امر مانع از آن نیست كه بگوئیم كونیو راه باز كرده و پیشقدم بوده است و با تكمیل موتور و مواد و مصالح بعدها نتیجه گرفته است .
در 1773 آمده بوله اتومبیل بخاری اختراع كرد كه محور چرخهای جلو روی دو محور دیگر قرار داشت و در پیچ و خم راه و جاده تاثیر فرمان چرخهای جلو وضع درست و مناسبی پیدا می كرد .
در 1785 دملر یك كالسكه نفتی ساخت و با مهندسی بنام لواستر شریك شدند و در 1890 كاربراتور با سطح ثابت اختراع كردند . در همان سال مهندس دیگری به نام لئون سرپله دیگ بخار منفجر نشدنی ( نترك ) را ابداع كرد و ساخت . پس از آن یك رشته تكمیل توسط جمعی از محققان در كار اتومبیل صورت گرفت از جمله كارل بنز در 1896 نخستین كالسكه اتومبیل را كه پدر بزرگ تاكسی های امروزی است در پاریس بحركت در آورد .
نام ماركی آلبردودیون را هم باید برد . وی در 1889 موتور ستاره ای شكل دارای استوانه گردان و در 1899 انتقال حركت بوسیله دو صفحه متمایل را ابداع كرد . رنه پانار در 1907 موتور بی دریچه را ساخت . هانری فرد در امریكا نمونه اتومبیل جهانگردی را پدید آورد . لوئی رنو فرانسوی در 1899 آلتی را برای تغییر سرعت اختراع كرد و همچنین . . .
اگر بخواهیم از كلیه مخترعان چه معروف و چه گمنام و صاحبان صنایع چه خوشبخت و چه بد اقبال كه اتومبیل را به صورت امروزی با این پایه از تكمیل پدید آوردند نام ببریم سخن به درازا خواهد كشید . با این حال برخی از این اختراعات كه راه رسیدن به اتومبیل های كنونی را نشانه گذاری كرده است توجه كردنی و نام بردنی می باشد . فرنان فر كه به سال 1850 در كلرمن به دنیا آمد هم خود را مصروف ساختن موتور كرد . وی نخست از موتور های افقی كار را آغاز كرد بعد موتور های قائم سپس موتور های 2،4،6 سیلندر را پدید آورد ؛ كار دیگر او اینكه دریچه های خود كار را تبدیل به دریچه های فرمانی كرد . 
طریقه روشن كردن ماشین را با قرقره و جسم لرزان و بعد با ماگنت را او یافت . بین سالهای 1885 و 1899 موتور 32 سیلندر شعاعی و موتور مركب 5 شعاعی را بوجود آورد . همین كه اتومبیل سازی رونق گرفت فره یقین كرد كه صاحب مكنت و ثروت سرشار خواهد شد . . . 
اما سازندگان ماشین كارهای سابق را ندیده گرفتند و آنچه را خود در نظر داشتند در ساختن اتومبیل در نظر گرفتند . در حالی كه فره 20 سال بود ماگنت استعمال می كرد . دارندگان اتومبیل رنج روشن كردن ماشین با اجسام سوزنده را برخود هموار می كردند و با تمام این احوال فره دلسرد نشد .در 1906 م انحراف مدخل و مخرج دریچه ها را نسبت به نقاط متحرك اختراع كرد .حق آن است كه بگوییم فره مخترعی با نبوغ و مخترع ماشین انفجاری به شمار می رود .
در زمینه جلو راندن یا كشش رودلف دیزل آلمانی ( در سال 1858 در پاریس متولد شد ) موتور سوختی را اختراع كرد كه به نام وی معروف شدكترنیگ هم كارهای برای كشش ( رانش ) با اتومبیل انجام داد .و طریقه روشن كردن ماشین به وسیله باتری را بنام دلكو ابداع كرد .
در رانش با واكنش موضوعی بود كه اپل كوشش بسیاری راجع به دان كرد .همچنین رانش بوسیله توربین بسیاری از اهل تحقیق را مشغول داشت اما این امر مربوط به كارها و اختراعات جمعی بود و اختصاص به اتومبیل هم نداشت بلكه مربوط به تكنیك عمومی هر وسیله بود كه رانش و كشش در آن منظور باشد . 
كترنیگ راجع به اجسام ضد انفجار بنزین و جعبه نیمه خود كار سرعت ومقداری تكمیلات دیگر بررسی های فنی كرده و وسایلی در نظر گرفته بود با این همه باید گفت مخترعان دارای حق امتیاز بسیار بودند كه با هم رقابت می ورزیدند كترنیگ هم یك تن از آن جمله بود . یكی از همین مخترعان رنو معروف دارای 700 اختراع در این زمینه بود از جمله پریز مستقیم ، روشن كردن مضاعف توسط ماگنت و باتری و میرا كننده ارزش هیدرولیكی و غیر آن .
آنچه گفته شد چند مثال از كار صدها مخترع و هزاران اختراع است كه ترقیات فنی و رونق كار اتومبیل را به پایه و مایه امروزی رسانده و صنعتی نیرومند از پدپد آورده است ، چنان هم پیش تر اشاره شد با شیوه نوین زندگی در عصر اتومبیل زمان و مكان ارزش پیشین خود را از دست داده اما كار به همین جا پایان نیافته است .رانش به وسیله واكنش با ساختن هواپیمای جت و موشك های قاره پیما و فضا پیما از صورت قضایای علمی و نظری وارد مرحله عمل گردیده است . از سوی دیگر موضوع اینكه نیروی اتم جانشین نیروی محركه پیشین گردد خود بحثی جداگانه است كه مجال گفتگو در باره آن در اینجا نیست . 


همه پیوندها